algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

1.1 Dierenpension: De natuurlijke of rechtspersoon, die zijn bedrijf maakt van het tijdelijk huisvesten en verzorgen van gastdieren.

1.2 Gastdier: Het huisdier van de klant waarvoor de pensionover­eenkomst wordt/is gesloten.

1.3 Klant: De natuurlijke – of rechtspersoon, die met het dierenpension een pensionovereen­komst heeft gesloten.

1.4 Gastheer: degene die bevoegd is om namens het dierenpension de pensionovereenkomst met de klant af te sluiten en uit te voeren.

1.5 Pensionovereenkomst: De overeen­komst tussen het dierenpension en de klant, waarbij het dierenpension zich verplicht het gastdier gedurende een bepaalde periode te huisvesten en te verzorgen tegen een door de klant te betalen prijs.

1.6 Verzorging: De door het dierenpension uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van de verzorging van het gastdier, e.e.a. als nader bepaald in deze algemene voor­waarden.

1.7 Huisvesting: Het tijde­lijk ter beschikking stellen van gebouwen, kennels en/of terrein ten behoeve van het verblijf en de verzorging van het gastdier.

 

Artikel 2 – Algemeen

2.1 Op de overeenkomsten zijn de navolgende algemene voorwaarden van toepassing, tenzij daarvan, uitsluitend schriftelijk, is afgeweken.

2.2 Het dierenpension stelt bezoekers in de gelegenheid om op afgesproken tijden een kennismakingsdag in te plannen. Tijdens deze dag kan een deel van het dierenpension bezichtigd worden, mits de bezetting van de gasten dit toelaat.

 

Artikel 3 – Inschrijving

3.1 Van iedere reservering van een gastdier voor een verblijf in het dierenpension wordt door de gastheer een persoonlijk account aangemaakt via de website. Bij het maken van een reservering wordt aan

3.2 de klant een exemplaar van deze algemene voorwaarden ter inzage aangeboden op de internetsite. Bij het invullen en versturen van het reserveringsformulier gaat de klant akkoord met deze algemene voorwaarden.

3.3 Het persoonlijk account en het reserveringsformulier bevatten in ieder geval de volledige naam en het adres van de klant, adres waar de klant bereikbaar is gedurende de pensionperiode, de naam van het gastdier, gegevens ten aanzien van het ras, geslacht, de leeftijd en eventuele bijzondere kenmerken van het gastdier en de door de klant gewenste duur van het verblijf van het gastdier. De door de klant verschuldigde prijs per dag, dat het verblijf van het gastdier duurt, staat beschreven op de internetsite.

3.4 Bij inschrijving ter plekke wordt het persoonlijke account en het reserveringsformulier door de gastheer en de klant gezamenlijk aangemaakt op de website. Alleen door het aanmaken van een persoonlijk account en reserveringsformulier kan iemand klant worden en gebruik maken van onze diensten.

3.5 Bij telefonische reservering wordt het persoonlijke account geraadpleegd en via de website de reservering ingevuld en verzonden. Hiervan ontvangt de klant via de mail een bevestiging. Wanneer het dierenpension dit reserveringsformulier niet ontvangt via de website, komt er geen reservering tot stand en is er dus geen overeenkomst.

3.6 Bij reservering via internet zonder overleg met het dierenpension is het dierenpension gerechtigd de reservering ongedaan te maken als deze in een periode valt welke reeds volgeboekt is. Een geplaatste reservering staat dan ook altijd in eerste instantie als Concept vast. Ook als de kennismakingsdag plaatsvindt nadat het reserveringsformulier in is gevuld en het blijkt dat het dier ongeschikt is voor opvang in roedelvorm, is het dierenpension gerechtigd de reservering ongedaan te maken.

 

Artikel 4 – Reserveringssom

4.1  Na reservering door de klant is het dierenpension gerechtigd van de klant een betaling te verlangen voor de werkelijke aanvang van het verblijf. Voor alle gemaakte reserveringen is na bevestiging hiervan een aanbetaling van 20% vereist, welke direct voldaan dient te worden middels IDeal via het persoonlijke account. De klant ontvangt hiervan een mail met desbetreffende link naar het betaalsysteem.

4.2  Indien deze reserveringssom 14 dagen voor de aanvang van de huisvesting van het gastdier niet is voldaan, vervalt het recht op reservering. Bezwaren tegen de hoogte van de reserveringssom/factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

4.3  De reserveringssom wordt bij de beëindiging van de pensionovereenkomst verrekend met het totale bedrag wat de klant aan het dierenpension schuldig is. Dit resterende bedrag wordt contant, per pin of via IDeal voldaan bij het halen van het gastdier. Het is niet mogelijk om een betaling achteraf via bankoverschrijving te voldoen.

4.4 Indien een reservering ongedaan gemaakt wordt heeft de klant geen recht op teruggave van de reeds voldane reserveringssom.

4.5 Indien een reservering ongedaan wordt gemaakt binnen 7 dagen voor de overeengekomen aanvang van de eerste brengdag van het verblijf van het gastdier, is de klant aan het dierenpension de gehele som van het gereserveerde pensionverblijf verschuldigd. Indien een reservering ongedaan wordt gemaakt binnen 21 dagen voor de overeengekomen aanvang van de eerste brengdag van het verblijf van het gastdier, is de klant aan het dierenpension 50% van de gehele som van het gereserveerde pensionverblijf verschuldigd. Uitzondering hierop is het overlijden van het gastdier. De klant moet hiervoor wel een bewijsstuk van een dierenarts overhandigen aan het dierenpension.

 

Artikel 5 – Betaling

5.1 De op de website vermelde prijs per dag geldt per gastdier, tenzij anders aangegeven. In deze prijs zijn begrepen de kosten van verzorging, voeding en huisvesting van het gastdier en de verschuldigde BTW zoals aangegeven op de website.

5.2 Het dierenpension is verplicht op een duidelijk zichtbare plaats een prijslijst op te hangen in een voor de klant toegankelijke ruimte van het dierenpension, dan wel een prijslijst aan de klant te overhandigen indien hier vraag naar is. Ook staat deze prijslijst op de website van het dierenpension.

5.3 Betaling van hetgeen de klant op grond van de pensionovereenkomst aan het dierenpension verschuldigd is, geschiedt direct bij de beëindiging van de pensionovereenkomst à contant, per pin of IDeal. Ingeval gerede twijfel bestaat dat de klant niet of niet volledig zal betalen is het Dierenpension gerechtigd het gastdier aan te houden tot er betaald is.

5.4 Bij het eventueel ver­vroegd afhalen van het gastdier door de klant is het dierenpension gerechtigd de resterende dagen van het overeengekomen verblijf aan de klant in rekening te brengen tegen de overeengeko­men prijs per dag. De dag van brengen en de dag van halen worden beiden gerekend als één dag.

5.5 Op zondag en feestdagen is het dierenpension gesloten voor halen en brengen. 

5.6 De klant ontvangt een bewijs van betaling van het dierenpension. Deze is ten alle tijden in te zien in het persoonlijk account.

5.7 In geval van niet tijdige betaling door de klant is het dierenpension gerechtigd alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten aan de klant in rekening te brengen met een minimum van € 226,89.

5.8 Het dierenpension heeft altijd het recht om betaling vooraf, of het stellen van zekerheid te eisen, of anderszins afwijkende betalingsvoorwaarden te stellen, ingeval gerede twijfel bestaat dat de klant niet of niet volledig zal betalen.

 

Artikel 6 – Rechten en plichten van het Dierenpension

6.1 Het dierenpension verplicht zich om op basis van de gesloten pensionovereenkomst gedurende de overeengekomen periode de overeengekomen diensten te verlenen.

6.2 Het dierenpension verplicht zich tot het zorgvuldig huisvesten, voeden en verzorgen van het gastdier, dat bij haar ver­blijft. Het dierenpension zal zoveel mogelijk rekening houden met de individuele wensen van de klant ten aanzien van de huisvestingen 6.1 verzorging van het gastdier.

6.3 Het dierenpension mag, na consultatie van een dierenarts, het gastdier medicijnen toe (laten) dienen, indien dit naar het oordeel van het dierenpension en dierenarts noodzakelijk is.

6.4 Indien de klant zich niet op de overeengekomen aanvangsdatum van het verblijf van het gastdier met het aangemelde gastdier bij het dierenpension meldt, mag het dierenpension de pensionovereenkomst als ontbonden beschouwen. In dat geval is de klant aan het dierenpension wel verplicht de gehele gereserveerde periode te betalen conform het gestelde in art. 4.4.

6.5 Het dierenpension is gerechtigd de toegang tot het dierenpension te weigeren voor het gastdier indien het gastdier niet beschikt over de wettelijke, dan wel door het dierenpension verplicht gestelde, inentingen, titerbepaling of aanvullende bepalingen.

6.6 Over de periode die het gastdier na de beëindi­ging van de overeenkomst in het dierenpension verblijft, is de klant de prijs per dag aan het dierenpension verschuldigd die in de overeenkomst is overeengekomen.

6.7 Indien de klant zonder bericht het gastdier niet binnen 14 dagen na beëindiging van de pension­overeenkomst bij het dierenpension ophaalt, zal de pensionhouder de klant per aangetekend schrijven sommeren om het gastdier op te halen binnen 48 uur. Ingeval de klant dit niet doet, heeft de pensionhouder het recht het dier naar een asiel te brengen. De klant blijft daarbij steeds gehouden om de volledige pensionprijs te betalen vermeerderd met de eventuele asielkosten.

6.8 Het dierenpension is bij teruggave van het gastdier aan de klant verplicht melding te maken van bijzonderheden van het gastdier tijdens het verblijf.

6.9 Wanneer het gastdier tijdens het pensionverblijf gedrag heeft vertoond, waardoor het huisvesten in het dierenpension niet wenselijk/verantwoord is, is het dierenpension gerechtigd, het betreffende dier in de toekomst geen onderdak meer te verlenen.

 

Artikel 7 – Rechten en plichten van de klant

7.1 De klant is verplicht bij aanvang van het verblijf van het gastdier alle gegevens en bescheiden aan het dierenpension te (ver)melden, welke nood­zakelijk zijn voor een goede en verantwoorde huisvesting en verzorging van het gastdier in het dierenpension. Deze gegevens worden door de klant aangedragen middels het persoonlijke account op de website. Het verantwoording voor het up-to-date houden van het persoonlijk account is aan de klant.

7.2 De klant is aansprakelijk jegens het dierenpension voor schade, die ondervonden wordt ten gevolge van het niet (ver)melden, dan wel het geven van onjuiste gegevens en documenten met betrekking tot het gastdier. Deze schade wordt verhaald op de klant.

7.3 De klant is aansprakelijk jegens het dierenpension voor de gemaakte kosten voor het herstellen c.q. vervangen van schade aangericht door het gastdier. Deze kosten worden aan het eind van de opvangperiode in rekening gebracht bij de eigenaar en dienen direct te worden voldaan bij het halen van het gastdier. Deze kosten kunt u naderhand via uw WA-verzekering terugvorderen. Bij aantoonbaar sloopgedrag brengen wij standaard een vergoeding van € 30,- in rekening, naar gelang de ernst van het sloopgedrag zullen grotere schadeposten vooraf worden gemeld. De klant wordt via de e-mail op de hoogte gebracht van de afwijkende eindfactuur als deze hoger afwijkt als deze € 30,-, zodat hiermee rekening gehouden kan worden bij het halen van het gastdier.

7.4 De klant is verplicht bij het akkoord gaan met de pensionovereenkomst, doch uiterlijk bij de aanvang van het verblijf van het gastdier in het dierenpension het bewijs van inenting of titerbepaling af te geven in de vorm van een dierenpaspoort of patiëntenkaart van de dierenarts. 

7.5 De klant is verantwoordelijk voor het bewijs van inenting of titerbepaling. Blijkt bij aanvang van de pensionperiode dat het paspoort c.q. vaccinatieboekje niet de correcte vaccinaties of titerbepaling bevat dan is de klant verantwoordelijk voor de eventuele gevolgen. Het gastdier zal per direct in opdracht van het dierenpension door een dierenarts getiterd en/of gevaccineerd worden. Alle hierdoor bijkomstige kosten worden in rekening gebracht bij de klant. Blijkt dat het dierenpension een boete opgelegd krijgt door de LID/AID, wordt deze boete tevens in rekening gebracht bij de klant.

7.6 De klant dient zich te houden aan de door het dierenpension vastgestelde openingstijden en afspraken. Komt het voor dat de klant zich buiten openingstijden aandient, dan wordt er € 30,- in rekening gebracht.

 

Artikel 8 – Ziekte en/of overlijden van het gast­dier

8.1 De klant machtigt hierdoor het dierenpension om in geval van ziekte en/of verwonding van het gastdier (of een redelijk vermoeden van ziekte) tijdens het verblijf van het gastdier in het dierenpension op kosten van de klant een dierenarts te consulteren en die maatregelen te nemen, die haar in de gegeven situatie juist voorkomen.

8.2 Indien het gastdier tijdens het verblijf in het dierenpension onverhoopt komt te overlijden, dan licht het dierenpension de klant, tenzij anders overeengekomen, per direct in.

8.3 Indien het gastdier tijdens het verblijf in het dierenpension onverhoopt verwond en/of ziek raakt door het niet vermelden van alle gegevens en bescheiden, welke nood­zakelijk zijn voor een goede en verantwoorde huisvesting en verzorging van het gastdier in het dierenpension, is het dierenpension gemachtigd op kosten van de klant een dierenarts te consulteren en die maatregelen te nemen, die haar in de gegeven situatie juist voorkomen.

8.4 De klant neemt bij deze kennis van het feit dat de honden in het pension in groepen gehuisvest worden en dat er derhalve, ondanks zorgvuldig inschatten van gedrag bij plaatsing in de groep, bijt- en/of speelincidenten kunnen voorkomen. Het pension kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige kosten, die voortvloeien uit de gevolgen van een eventueel bijt- en/of speelincident, daar de klant op de hoogte is van de risico’s van groepsgedrag.

 

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1 Een tekortkoming in uitvoering van de pensionovereenkomst kan het dierenpension niet worden toegerekend, indien zij niet te wijten is aan zijn schuld, noch volgens de wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer voor zijn rekening komt of het gevolg is van onvoorziene omstandigheden bij het dierenpension en/of bij personen en/of dien­sten en/of instellingen, waarvan het dierenpension gebruik wenst te maken bij de nakoming van de pensionovereen­komst.

9.2 Het dierenpension zal ernaar streven de klant, in geval van een onvoorziene omstandigheid hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

9.3 Het dierenpension is niet aansprakelijk voor door de klant of derden geleden directe of indirecte schade, die verband houdt met een tekortkoming door het dierenpension en/of door haar ingeschakelde hulppersonen en derden bij de uitvoering van de pensionovereenkomst, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van uitsluitend het dierenpension.  Het dierenpension is niet aansprakelijk voor opzet of grove schuld van de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden bij de uitvoering van de pensionovereenkomst.

9.4 Ingeval het dierenpension aansprakelijk kan worden gehouden voor enige schade, die de klant lijdt als gevolg van niet-nakoming door het dierenpension van haar verplichtingen uit de pensionovereenkomst, blijft de schadevergoeding ten alle tijde beperkt tot de overeengekomen pensionprijs, met daarbij een maximum van bedrag  € 100,00 (zegge: honderd Euro).

9.5 De klant vrijwaart het dierenpension voor alle schades en rechtsvorderingen van derden en is uit hoofde van de pensionovereenkomst gehouden gevolg te geven aan de oproep in vrijwaring door het dierenpension.

 

Artikel 10 – Disclaimer website en social media

Faunatuurlijk behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website én social media zoals Facebook aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Faunatuurlijk. 

 

Artikel 11 – Geschillen en toepasselijk recht

11.1 In geval van geschillen is in eerste aanleg bevoegd de rechter binnen wiens gebied het dierenpension is gevestigd, tenzij de klant binnen één maand nadat het dierenpension schrif­telijk aan de klant heeft meegedeeld het geschil voor te zullen leggen aan deze rechter, alsnog kiest voor behandeling van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.

11.2 Op de pensionovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

11.3 Nietigheid of vernietiging van een deel van deze Algemene Voorwaarden heeft niet de nietigheid, vernietiging van alle bepalingen van deze Algemene Voorwaarden tot gevolg.